Mga Alituntunin at Regulasyon sa Pautang sa Pilipinas (2024)

Narito ang detalyadong pagtalakay sa mga pangunahing alituntunin at regulasyon ukol sa pagpapautang sa Pilipinas:

Mga Namamahalang Ahensya

 1. Securities and Exchange Commission (SEC): Ang pangunahing ahensya na nangangasiwa sa mga kumpanyang nagpapautang sa Pilipinas. Responsable ito sa pagpaparehistro, paglilisensya, at pagsubaybay.
 2. Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP): Namamahala sa mga sanglaan at nagtatakda ng mas malawak na mga patakaran sa pananalapi na maaaring makaapekto sa mga antas ng interes.

Pangunahing Batas at Regulasyon

 1. Republic Act 9474 (Lending Company Regulation Act of 2007): Ang pangunahing batas na sumasaklaw sa mga kumpanyang nagpapautang. Ito ay nagtatakda ng mga sumusunod:
  • Mga kinakailangan sa pagpaparehistro at paglilisensya
  • Minimum kapitalisasyon
  • Mga tuntunin sa pagbubunyag at pagiging bukas
  • Mga ipinagbabawal na gawain
 2. Truth in Lending Act (Republic Act No. 3765): Nagtatalaga ng ganap na pagbubunyag ng mga gastusin sa pautang sa mga nanghihiram, kabilang ang mga antas ng interes, bayarin, at mga singil sa pananalapi.
 3. Usury Law (Act No. 2655) at Revised Penal Code: Nagtatakda ng mga limitasyon sa mga antas ng interes na maaaring ipataw ng mga nagpapautang upang protektahan ang mga nanghihiram mula sa labis na singil.

Mga Pangunahing Probisyon para sa mga Nagpapautang

 1. Pagpaparehistro: Ang mga kumpanyang nagpapautang ay kailangang magparehistro sa SEC at kumuha ng Certificate of Authority upang makapag-operate.
 2. Mga Kinakailangan sa Kapital: Ang minimum kapitalisasyon ay itinakda upang matiyak ang katatagan ng pananalapi.
 3. Mga Limitasyon sa Antas ng Interes: Ang mga batas ukol sa usura ay nagtatakda ng pinakamataas na pinapayagang antas ng interes.
 4. Pag-uulat: Regular na mga kinakailangan sa pag-uulat sa SEC.
 5. Mga Makatarungan at Etikal na Gawain: Kabilang sa mga ipinagbabawal na gawain ang hindi patas na mga pamamaraan ng pangongolekta, mapanlinlang na pag-aanunsyo, at mga di-makatarungang tuntunin.

Ang pagsunod sa mga alituntuning ito ay mahalaga upang mapanatili ang integridad ng industriya ng pagpapautang sa Pilipinas at upang maprotektahan ang mga karapatan ng mga nanghihiram.

5/5 - (4 votes)