Glosaryo ng mga Terminolohiya sa Personal na Pautang: 24 Termino na Dapat Maunawaan

Ang pag-unawa sa mga pangunahing termino ng pautang ay makakatulong sa iyo na maging mas handa at kumpiyansa sa iyong paglalakbay sa pag-utang. Narito ang isang mas malalim at mas detalyadong paliwanag ng 24 na terminolohiya sa personal na pautang.

1. Amortization

Ang amortization ay ang proseso ng paghahati ng kabuuang utang sa pantay-pantay na hulog sa loob ng isang napagkasunduang panahon ng pautang. Sa madaling salita, ito ang buwanang bayad mo hanggang sa mag-mature ang utang. Kasama dito ang parehong prinsipal at interes.

2. Annual Percentage Rate (APR)

Ang Annual Percentage Rate o APR ay ang kabuuang halaga ng paghiram ng pera mula sa nagpapahiram. Kasama dito ang interest rate at iba pang bayarin tulad ng mga closing cost. Dahil dito, kadalasang mas mataas ang APR kumpara sa interest rate.

3. Borrower

Ang borrower ay ang taong nanghihiram ng pera mula sa isang financial organization tulad ng bangko o lending company.

4. Co-Borrower

Ang co-borrower ay isang taong kasamang nag-aapply ng loan ng isa pang borrower. Halimbawa, kung ikaw at ang iyong kaibigan ay manghihiram ng pera mula sa bangko upang magtayo ng negosyo, magiging co-borrower kayo sa isa’t isa.

5. Collateral

Ang collateral ay isang asset na ipapakita ng borrower bilang pangako sa nagpapahiram upang makakuha ng pautang. Maaaring magpledge ng iba’t ibang asset, tulad ng kotse, bahay, at inventory ng negosyo bilang collateral. Kung hindi mo mababayaran ang utang, kukunin ng nagpapahiram ang collateral.

6. Co-Signer

Ang co-signer ay isang taong pumipirma kasama ng borrower at pumapayag na magbayad ng utang kung sakaling hindi mabayaran ng borrower. Ang pagkakaiba ng co-borrower at co-signer ay ang co-borrower ay maaaring gamitin ang pondo ng loan habang ang co-signer ay hindi.

7. Credit Score

Ang credit score ay isang mahalagang numero na nagsasabi sa nagpapahiram kung gaano ka responsable at mapagkakatiwalaan bilang borrower. Kung mataas ang iyong credit score, mas malaki ang tsansa mong maaprubahan ang loan at makakuha ng mas magandang rates at terms. Kung mababa naman ang iyong credit score, itinuturing kang high-risk borrower. Maaari mong mapataas ang iyong credit score sa pamamagitan ng pagbabayad ng mga umiiral na utang at pagsunod sa tamang oras ng pagbabayad. Maaari kang kumuha ng iyong credit report mula sa Credit Information Corporation.

8. Debt Consolidation

Ang debt consolidation ay ang proseso ng pagsasama-sama ng maraming utang sa isang loan. Sa ganitong paraan, magkakaroon ka lamang ng isang buwanang bayarin. Kapaki-pakinabang ito kung maraming loans ang iyong hinaharap, dahil magkakaroon ka na lang ng isang due date na kailangan tandaan. Maaari ka ring makatipid kung mas mababa ang interest rate ng pinagsamang loan.

9. Default

Ang default ay ang kabiguan ng borrower na magbayad ng utang sa loob ng isang takdang panahon. Ang bawat bangko o nagpapahiram ay may kani-kaniyang pamantayan at alituntunin sa pagtukoy ng default. Basahing mabuti ang fine print upang malaman kung paano itinatakda ng iyong nagpapahiram ang default.

10. Early Payment Fee

Ang early payment fee, na tinatawag din minsan na early settlement fee, ay ang bayarin na kailangan mong bayaran kung nais mong tapusin agad ang pagbabayad ng iyong loan bago ito mag-mature. Tandaan, kumikita ang mga bangko at nagpapahiram mula sa interes. Kung matatapos mo agad ang loan, mawawalan sila ng kita mula sa interes. Ang early payment fee ay isang paraan upang mabawi ang posibleng kita na nawala.

11. Extension Fee

Kung nahihirapan kang magbayad ng iyong loan, maaari kang humiling ng extension sa nagpapahiram. Kapag naaprubahan ang iyong kahilingan para sa extension, kakailanganin mong bayaran ang kaukulang bayarin. Tandaan lamang na ang pag-extend ng loan ay nangangahulugang pagtaas ng kabuuang interes na babayaran mo sa katagalan.

12. Grace Period

Ang grace period ay ang panahon pagkatapos ng due date kung saan pinapayagan kang magbayad nang hindi itinuturing na late at walang karampatang penalty. Nagkakaiba-iba ang haba ng grace period depende sa nagpapahiram. Basahin ang iyong kontrata upang malaman ang higit pa.

13. Gross Income

Ang gross income ay ang kabuuang kita ng borrower bago ibawas ang mga buwis, kontribusyon (tulad ng Pag-IBIG, SSS, PhilHealth, atbp.), at iba pang deductions. Tinitingnan ng mga nagpapahiram ang gross income ng borrower upang malaman ang kakayahan nitong magbayad.

14. Interest

Ang interes ay ang halaga na sinisingil ng nagpapahiram para sa paggamit ng kanilang pera. Ang iyong buwanang bayad ay binubuo ng prinsipal at interes. May dalawang uri ng interest rates na sinisingil ng mga bangko at lending companies:

  • Fixed interest rate – Ang rate na ito ay nananatiling pareho sa buong tagal ng loan. Hindi ito tumataas o bumababa, kaya’t magkakaroon ka ng tiyak at inaasahang buwanang bayad.
  • Variable interest rate – Kilala rin bilang adjustable interest rate, ito ay nagbabago depende sa kondisyon ng merkado. Gayunpaman, ang pagbabago ay dapat na nasa loob ng benchmark rate na nakasaad sa iyong loan contract.

15. Late Payment Fee

Ito ay ang bayad na kailangan mong ibigay kapag lumampas ka sa due date ng pagbabayad. Depende sa nagpapahiram, maaari kang singilin ng isang tiyak na halaga o mula 3% hanggang 8% ng overdue amount, alinman ang mas mataas. Halimbawa, ang UnionBank ay naniningil ng ₱500 o 6% na penalty fee sa mga late payments.

16. Loan Origination Fee

Ang loan origination fee ay tumutukoy sa mga gastos na may kinalaman sa pagproseso ng iyong loan application. Kadalasan, sakop nito ang underwriting, funding, at iba pang administratibong proseso. Karaniwan, ang loan origination fee ay maliit na porsyento ng kabuuang halaga ng iyong loan.

17. Loan Term

Ang loan term ay ang haba ng panahon kung saan kailangan mong bayaran ang iyong loan. Halimbawa, kung ikaw ay naaprubahan para sa isang limang taong personal loan, kailangan mo itong bayaran sa loob ng limang taon. Ang ilang bangko at nagpapahiram ay gumagamit din ng terminong “loan tenor” upang tukuyin ang loan term.

18. Maturity

Ang maturity ay ang petsa kung kailan ka gagawa ng huling bayad para sa iyong loan. Sa madaling salita, ito ang iyong huling due date. Inaasahang tapusin mo na ang lahat ng obligasyon mo sa nasabing petsa.

19. Principal

Ang principal ay ang aktwal na halaga ng pera na hiniram mo mula sa nagpapahiram. Hindi kasama dito ang interes at iba pang bayarin. Kapag nagbabayad ka ng loan, kasama sa buwanang bayad mo ang prinsipal, interes, at mga kaukulang bayarin (tulad ng late payment fee).

20. Refinancing

Ang refinancing ay ang proseso ng pagbabayad ng iyong umiiral na loan gamit ang isa pang loan. Ito ay karaniwang estratehiya upang mapakinabangan ang mas magagandang terms at mas mababang interest rates. Halimbawa, kung ang iyong kasalukuyang loan (Loan A) ay may mataas na interest rate at nakita mo ang Loan B na may mas mababang interest at mas magagandang terms, maaari kang mag-apply sa Loan B upang mabayaran ang Loan A at masiyahan sa mas mababang rates.

21. Renewal Fee

Kapag natapos mo nang bayaran ang isang loan, maaaring bigyan ka ng nagpapahiram ng opsyon na i-renew ito. Kung magdesisyon kang i-renew ang isang natapos na loan, kailangan mong magbayad ng bayarin na tinatawag na renewal fee.

22. Revolving Credit

Ang revolving credit ay isang feature ng loan kung saan maaari kang manghiram hanggang sa isang maximum na halaga, bayaran ito, at muling manghiram kung kinakailangan. Sa madaling salita, ang iyong loan ay awtomatikong nare-renew basta’t ito ay nababayaran mo. Karaniwang makikita ito sa mga credit card, ngunit ang ilang bangko tulad ng PSBank ay nag-aalok din nito bilang produktong pautang.

23. Secured Loan

Ang secured loan ay isang uri ng pautang na nangangailangan ng collateral. Kailangan mong magpledge ng isang asset, tulad ng bahay o kotse, upang makuha ang loan. Kung hindi mo mababayaran ang secured loan, kukunin ng nagpapahiram ang iyong collateral.

24. Unsecured Loan

Ang unsecured loan ay kabaligtaran ng secured loan. Ito ay isang uri ng pautang na hindi nangangailangan ng collateral—hindi mo kailangang magpledge ng asset. Gayunpaman, maaaring magpatupad ang nagpapahiram ng mas mahigpit na mga rekisito at mas mataas na interest rates.

Sa pamamagitan ng masusing pag-unawa sa mga terminong ito, magiging mas handa ka sa pagharap sa anumang loan-related na sitwasyon at mas makakagawa ka ng mga informed na desisyon tungkol sa iyong personal na pautang.

5/5 - (5 votes)